3

I working on OpenLayers vector tile. I am using PostGIS ST_AsMvt function for render my geom data.

I sending query like this to PostgreSQL in my .NET Core server

SELECT ST_AsMVT(mvt, 'geom', 4096, 'geom')
   FROM (
       SELECT
          I.gid,
          I.fid,
       ST_AsMVTGeom(
          I.geom,
         st_makeenvelope(minX, minY,maxX , maxY),
           4096,
           256,
           false
       ) as geom
       FROM public."GeomTable" I
       WHERE I.geom && st_makeenvelope(minX, minY,maxX , maxY)
       AND ST_Intersects(I.geom,st_makeenvelope(minX, minY,maxX , maxY))) mvt;

and just returning as response byte array data. But getting type error while OpenLayers parse this data to PBF.

Uncaught Error: Unimplemented type: 7 at Pbf.skip
Uncaught Error: Unimplemented type: 4 at Pbf.skip
Uncaught Error: Unimplemented type: 3 at Pbf.skip

My VectorTileLayer object;

var mvtVectorLayer = new VectorTileLayer({
    declutter: false,
    source: new VectorTileSource({
     format: new MVT(),
     url: "https://localhost:5001/{z}/{x}/{y}"

    }),
    style: new Style({
     stroke: new Stroke({
      color: "red",
      width: 1
     })
    })
   });

So I am so confused about solution . I have done a lot of research but I don't get any solution.

Example data from DB

GvIMChNpbnRlcm5hbC1sYXllci1uYW1lEh0SAgAAGAMiFQmMC4oeOhQAADgqAAA2EwAAGykADxIVEgIAARgDIg0JjAv4HhoUAAAcEwAPEhUSAgACGAMiDQm2C5QfGhQAADQTAA8SKRICAAMYAyIhCfYQ9iFqPgAAHBQAABoWAAA4FAAAHBQAAFA9AAAbUQAPElsSAgAEGAMiUwmsNNAjqgIAGxMAADMTAAAbFAAAGykAADUpAABtEQAANSkAAFE8AAAcKgAANhYAABwUAAAaFAAAGkAAABwSAAA4FgAANhQAAIgBOwAAHBUAABsPEosBEgIABRgDIoIBCZg0tCPqAwAcFAAAHBMAABopAAAZKQAAGxEAAFIVAAAcEwAAHH0AABsTAAAbEwAAGxMAADUVAAA3EwAATxUAADUTAAA3FQAATxYAABsqAAAcFAAANBYAABk8AAAaFgAAGRQAADYqAABSFAAAHBYAABwqAAA0EgAAFxYAABgqAAAcDxJWEgIABhgDIk4JiAzkIpoCaAAAHBQAABgWAAAcKgAAHBIAABwqAAAaFgAAHBQAAGw9AAAZJwAAGRUAABspAAAbKQAAGycAABkVAAAbEwAAGxMAABsUAA8S5wESAgAHGAMi3gEJjAu0I9oGVAAAHBQAABwUAAAaFAAAHCoAABwUAAAcKgAAGhYAABoUAAAcKAAAHBYAABwqAAAaKAAAHBYAABwUAABQKAAAHCoAABwqAAAaKgAAHBYAABwUAAAcFAAAGioAABwoAAAaFgAAUhUAABwTAAAcPQAAGz0AABspAAAbKQAAGSkAABsRAAAZFQAAGykAABkTAAAbEwAAGxUAABspAAAZJwAAGxMAABsVAAAZEwAAGRUAADcnAAAbFQAAGScAABsTAAAbFQAAGykAABkpAAAZEwAAbRQAABsWAA8STBICAAgYAyJECZIamCbqAWYAABwqAAAcFgAANBQAABwWAABuFAAAogGRAQAANRMAABkTAAAbFQAAGRMAAFMTAABrFQAAGRYAABsUAA8SPhICAAkYAyI2CYIZoCe6ARQAABwoAAAaFgAAHBQAADgWAABsKQAAGj0AABkTAAAbKQAANRUAAG0WAAAZKgAPEt0BEgIAChgDItQBCfYm7COqBnwAABoqAAA4FAAANhQAADYWAAAcFAAAHBYAADYUAAAcFAAAHBQAADQWAAA4FAAAGhYAADgUAAAcFgAAGhQAABwUAAAaFAAANhYAADgUAAA2FAAAHCoAABwWAAAaFAAAigETAAAaFQAAHKMBAAAbFQAAGRMAABsVAABREwAAGxUAABkTAAA3EwAANRMAADcpAAA1FQAANRMAADUTAAA3FQAANRMAADUTAAA1EwAAGxUAABsTAAAZFQAANxMAABsVAAAZFgAANRUAADcWAA8SjwESAgALGAMihgEJ

I am getting byte array data from db but when i return it as response , browser automatically convert to base64 string.

2
 • 1
  Can you show how the data from the DB looks like on the frontend? Oct 22, 2019 at 10:58
 • @DawidRutkowski I updated my answer
  – khayyam
  Oct 22, 2019 at 11:51

1 Answer 1

5

SOLUTION

I was responding to the browser as bytes

return (byte[]datas);

so i change response type to File and works fine

return File(datas, "application/vnd.mapbox-vector-tile");

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.