58,510 Reputation

20 today
20 yesterday
8 2 days ago
10 Dec 1
15 Nov 24
28 Nov 22
62 Nov 20
2 Nov 19
10 Nov 14
20 Nov 13
10 Nov 12
10 Nov 10
-15 Nov 9
35 Nov 8
40 Nov 7
10 Nov 6
15 Nov 5
10 Nov 4
15 Nov 3
10 Nov 2
20 Nov 1
10 Oct 31
15 Oct 29
25 Oct 28
30 Oct 27
10 Oct 24
10 Oct 16
42 Oct 15
0 Oct 14
10 Oct 11