45,406 Reputation

10 yesterday
8 Dec 5
-2 Nov 29
20 Nov 28
-2 Nov 24
-2 Nov 23
10 Nov 20
10 Nov 15
20 Nov 14
-2 Nov 11
-2 Nov 7
10 Nov 6
10 Oct 30
65 Oct 29
70 Oct 28
20 Oct 24
65 Oct 23
95 Oct 21
10 Oct 18
20 Oct 11
20 Oct 9
10 Oct 8
10 Oct 3
20 Oct 1
20 Sep 24
10 Sep 19
20 Sep 11
10 Sep 4
10 Aug 26
10 Aug 23